Firemná politika DREKOTEC spol. s r.o.

Spoločnosť DREKOTEC spol. s r.o. v záujme zvýšenia kvality služieb, s dôrazom na veľkú starostlivosť o životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia, a ktorá si je vedomá svojej environmentálnej zodpovednosti, vyhlasuje svoju integrovanú politiku s nasledovnými princípmi a zásadami:

krédo spoločnosti Drekotec spol. s r.o.
 • spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou,
 • kvalita je prvá a najdôležitejšia úloha, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach,
 • vysoká kvalita je hlavným predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom aj zahraničnom trhu,
 • každý zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov,
 • spoločnosť podporuje zamestnancov pri zvyšovaní odbornej úrovne ich vedomostí,
 • inováciou a modernizáciou výrobných zariadení, dôslednou údržbou a zodpovedným prevádzkovaním zabezpečujeme zvyšovanie kvality a minimalizujeme dopady výroby na životné a pracovné prostredie, zdravie zamestnancov a tým zároveň zvyšujeme konkurenčnú schopnosť firmy,
 • vytvorenie imidžu spoločnosti, ktorej nie je ľahostajný dopad jej činností na životné prostredie a ktorej záleží na tom, aby vykonávanie a zabezpečovanie jej činností bolo v súlade so zásadami BOZP
 • predchádzanie havarijným situáciám, ktoré by v konečnom dôsledku mohli mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie,
 • zameriavanie sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií,,
 • zabezpečenie plnenia zákonných noriem, legislatívnych a iných požiadaviek, k plneniu ktorých sa spoločnosť zaviazala, a ktoré sa vzťahujú na environmentálne aspekty, pracovné riziká a zabezpečenie BOZP a rozvíjať spoluprácu so zainteresovanými stranami,
 • vytvoriť vzájomne výhodné dodávateíské vzťahy, ktoré v prípade potreby umožnia pružne reagovať na požiadavky klienta,
 • efektívne riešiť riziká finančné, trhové, technické a spoločenské,
 • dodržiavať príslušné právne predpisy a dalšie požiadavky, k plneniu ktorých sa spoločnosť zaviazala v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti,
 • orientácia na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek s dôrazom na bezpečné a zdravie neohrozujúce prostredie a pracovné podmienky zamestnancov.

Pre viac informácií o našich produktoch, službách alebo o spoločnosti DREKOTEC nás neváhajte kontaktovať.